W ramach naszego wynagrodzenia oferujemy:

Obsługę księgową:

- Prowadzenie ksiąg rachunkowych,

- Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej Wspólnoty,

- Obsługa rachunku bankowego Wspólnoty,

- Prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli,

- Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych,

- Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów gospodarczych i finansowych.

 

Obsługę techniczną:

- Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane,

- Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo Budowlane,

- Zalecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,

- Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości,

- Przygotowywanie planów remontowych,

- Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie najkorzystniejszych ofert,

- Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonanych robót i usług.

 

Obsługę administracyjną

- Prowadzenie spisu lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej oraz najemców w lokalach nie wyodrębnionych,

- Zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości,

- Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej usług kominiarskich i innych usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (dźwig osobowy, domofon, antena zbiorcza),

- Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej co najmniej od odpowiedzialności cywilnej (formalności),

- Wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie cen i warunków umów oraz ich zawieranie na usługi związane z zarządem nieruchomością wspólną, merytoryczną kontrolę faktur wystawianych przez usługodawców, kontrolę wykonania umów przez usługodawców oraz zmienianie i rozwiązywanie dotychczasowych umów w przypadkach gospodarczo uzasadnionych,

- Wykonywanie zleconych przez zarząd wspólnoty czynności związanych z zebraniami właścicieli lokali, redagowanie dodatkowych uchwał w trybie indywidualnego zbierania głosów (zawiadamianie o zebraniach, powiadamianie właścicieli o treści uchwał podjętych z udziałem głosów zebranych indywidualnie, itp.),

- Wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej w zamian za uzyskanie na rzecz wspólnoty pożytków, wynajem może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały wspólnoty,

- Wydawanie zaświadczeń lub poświadczanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub pomocy społecznej,

- Zapewnienie właścicielom informacji o sytuacji wspólnoty oraz dostępu do jej dokumentów,

- Powiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości,

- Sporządzanie protokołów szkód i utrzymywanie w tych sprawach kontaktów z firmami ubezpieczeniowymi,

- Prowadzenie rejestru uchwał właścicieli lokali i dokumentacji z zebrań wspólnoty,

- Reprezentacja wspólnoty na zewnątrz.