W ramach naszego wynagrodzenia oferujemy:

OBSŁUGĘ KSIĘGOWĄ

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej Wspólnoty,
 • Obsługa rachunku bankowego Wspólnoty,
 • Prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli,
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych,
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów gospodarczych i finansowych.

 

OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ

 • Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane,
 • Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo Budowlane,
 • Zalecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości,
 • Przygotowywanie planów remontowych,
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie najkorzystniejszych ofert,
 • Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonanych robót i usług.

 

OBSŁUGĘ ADMINISTRACYJNĄ

 • Prowadzenie spisu lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej oraz najemców w lokalach nie wyodrębnionych,
 • Zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości,
 • Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej usług kominiarskich i innych usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (dźwig osobowy, domofon, antena zbiorcza),
 • Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej co najmniej od odpowiedzialności cywilnej (formalności),
 • Wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie cen i warunków umów oraz ich zawieranie na usługi związane z zarządem nieruchomością wspólną, merytoryczną kontrolę faktur wystawianych przez usługodawców, kontrolę wykonania umów przez usługodawców oraz zmienianie i rozwiązywanie dotychczasowych umów w przypadkach gospodarczo uzasadnionych,
 • Wykonywanie zleconych przez zarząd wspólnoty czynności związanych z zebraniami właścicieli lokali, redagowanie dodatkowych uchwał w trybie indywidualnego zbierania głosów (zawiadamianie o zebraniach, powiadamianie właścicieli o treści uchwał podjętych z udziałem głosów zebranych indywidualnie, itp.),
 • Wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej w zamian za uzyskanie na rzecz wspólnoty pożytków, wynajem może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały wspólnoty,
 • Wydawanie zaświadczeń lub poświadczanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub pomocy społecznej,
 • Zapewnienie właścicielom informacji o sytuacji wspólnoty oraz dostępu do jej dokumentów,
 • Powiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości,
 • Sporządzanie protokołów szkód i utrzymywanie w tych sprawach kontaktów z firmami ubezpieczeniowymi,
 • Prowadzenie rejestru uchwał właścicieli lokali i dokumentacji z zebrań wspólnoty,
 • Reprezentacja wspólnoty na zewnątrz.