Poniedziałek-Piątek: 8:00-16:00
Biuro: Szosa Lubicka 13b/33
call us: 502 305 880

Polityka Prywatności i RODO

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018r. mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 o ochronie danych (RODO), czyli ogólne rozporządzenie unijne, którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w UE.

W związku z tym chcemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zarządcę Nieruchomości – Ewę Piasecką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zarządzanie Nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych Ewa Piasecka, jak również o prawach przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem Waszych danych.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możecie wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych”.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa, która powierzając zarządzanie nieruchomością na podstawie art. art. 18 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r., jednocześnie powierza dane swoich członków (właścicieli lokali) Zarządcy Nieruchomości – Ewie Piaseckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Zarządzanie Nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych Ewa Piasecka z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 60, 88-100 Inowrocław. Powierzenie danych przez Wspólnotę Mieszkaniową innym podmiotom przetwarzającym (tu. Zarządzanie Nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych Ewa Piasecka) odbywa się na mocy art. 28 RODO. Tym samym Zarządca Nieruchomości staje się podmiotem przetwarzającym dane członków Wspólnoty Mieszkaniowej.

Zakres przetwarzanych danych

Administrator na mocy Ustawy przetwarza Państwa dane w zakresie:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer księgi wieczystej,
  • numer telefonu oraz adres e-mail.Administrator danych osobowych przetwarza tylko i wyłącznie dane niezbędne do realizacji zadań zarządcy nieruchomości.

 

Cel przetwarzania danych

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora wynika z ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r oraz umowy powierzenia danych zawartej pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową a Ewą Piasecką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zarządzanie Nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych Ewa Piasecka.

Zarówno gromadzenie jak i przetwarzanie Państwa danych ma na celu prowadzenie listy właścicieli lokali, dokonywania naliczeń oraz rozliczeń oraz wykonywanie pozostałych zadań zarządcy nieruchomości na mocy umowy o zarządzanie zawartej między wspólnotą mieszkaniową a Ewą Piasecką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zarządzanie Nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych Ewa Piasecka.

Podstawa przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych osobowych członków Wspólnoty Mieszkaniowej wynika z ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. Podanie danych członków wspólnot jest obowiązkowe – wynika z zapisów w/w Ustawy o własności lokali. Brak dostępu zarządcy nieruchomości do danych osobowych członków wspólnot uniemożliwia zawarcie umowy z zarządcą nieruchomości.

Odbiorcy danych

Dane osobowe członków Wspólnoty Mieszkaniowej Zarządca Nieruchomości przekazuje podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu, w szczególności realizującym w jego imieniu działania wynikające z zadań zarządcy nieruchomości, w zakresie prowadzenia listy lokatorów, usług naliczeniowych oraz rozliczeniowych (min. naliczania czynszów, rozliczania finansowego opłat) oraz w związku z wykonywaniem przeglądów gwarancyjnych, kominowych, gazowych, wentylacyjnych, elektrycznych oraz windykacji należności.

Informacje dodatkowe

  • Dane członków Wspólnot Mieszkaniowych nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani organizacjom międzynarodowym.
  • Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych lub ich usunięcie kontaktując się z Administratorem reprezentowanym przez Zarządcę Nieruchomości, tj. kierując wniosek na adres e-mail: e.piasecka@vp.pl.
  • Czas przetwarzania danych powierzonych Zarządcy Nieruchomości warunkuje czas obowiązywania umowy o zarządzanie zawartej między Wspólnotą Mieszkaniową a Zarządcą Nieruchomości.
  • Każdy, czyje dane osobowe podlegają przetwarzaniu ma prawo do ich kontroli (art. 32 ust. 1 ustawy) oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych (art. 21 RODO) w celach marketingowych lub przekazania tych danych innemu administratorowi. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).